Velkommen til
Hvem er vi?
Gudstjenester
Hvem er hørehæmmet?
Kirkebladet Hør Godt
Højskoledag
Teleslynge
   °  Fakta om Teleslynge
   °  Vedligeholdelse og anskaffelse
   °  Vejledning
   °  Bygningsreglement
   °  Teleslyngecirkulære
     °  Ophævelse af Teleslyngecirkulære
     °  Gamle cirkulære om teleslynge
     °  Gamle cirkulæreskrivelse om forbedring af høreforholdene i kirker
Højttalere i kirken
Refugieophold/REJSE
Tolk
Grundlovsmøde
Brevkasse
Bliv ny kontaktpræst
Hvem er du?
Tilgængelighed
Kirkeindsamling
Adresser
Valg

 

> Velkommen til > Teleslynge > Teleslyngecirkulære > Gamle cirkulæreskrivelse om forbedring af høreforholdene i kirker

Gamle cirkulæreskrivelse om forbedring af høreforholdene i kirker

Cirkulærskrivelse om forbedring af høreforholdene i kirker. (Til menighedsrådene)

CIS nr 12002 af 30/01/1981 (Historisk)

Lovgivning som forskriften vedrører
LBK Nr. 454 af 11/06/1992

Senere ændringer til forskriften 
CIR Nr. 43 af 02/06/2006


Forskriftens fulde tekst 

Cirkulærskrivelse om forbedring af høreforholdene i kirker. (Til menighedsrådene)

 

På grundlag af de erfaringer, der er indvundet siden udsendelsen af ministeriets cirkulærskrivelse af 8. december 1975 om anskaffelse af højttaleranlæg til kirker, har spørgsmålet om egnede foranstaltninger til forbedring af høreforholdene i kirker været gjort til genstand for overvejelse på bredere basis i ministeriet, og man skal på baggrund heraf henlede opmærksomheden på følgende forhold:

Installation af højttaleranlæg indebærer opsætning af et undertiden ret betydeligt antal højttalere (lydsøjler), der - navnlig i mindre kirker - kan skæmme kirkens interiør. Installation af højttaleranlæg bør derfor kun finde sted, hvor en forbedring af taleforståeligheden må anses for absolut påkrævet. Hvor taleforståeligheden er rimelig god på de fleste pladser i kirken for personer med normal hørelse - således som det sædvanligvis er tilfældet i landsbykirker af almindelig størrelse - kan tilladelse til anskaffelse af højttaleranlæg ikke forventes meddelt. At nogle af menighedens medlemmer f.eks. på grund af alder har en noget reduceret hørelse, kan ikke i sig selv anses for tilstrækkelig begrundelse for installation af højttaleranlæg. Personer med svækket hørelse bør have fortrinsret til benyttelse af stolestaderne nærmest prædikestolen, medens hensynet til de egentlig hørehæmmede kirkegængere bør tilgodeses ved installation af tunghøreanlæg (teleslyngeanlæg), jfr. ministeriets cirkulærer af 5. september 1962 og 18. november 1965.

Må installation af højttaleranlæg efter nærmere undersøgelse af forholdene anses for påkrævet, bør antallet af højttalere (lydsøjler) begrænses mest muligt, også selv om dette kan medføre, at lydgengivelsen ikke teknisk set når det absolut optimale. Særlig i små kirker bør højttaleranlæg konstrueres så enkle som muligt.

Nærmere vejledning i spørgsmål vedrørende højttaleranlæg kan fås ved henvendelse til civilingeniør Dan Popescu, Skodsborgparken 38, V, 2942 Skodsborg, hvis udtalelse må vedlægges sagen ved dennes indsendelse til stiftsøvrigheden, jfr. den tidligere nævnte cirkulærskrivelse herfra af 8. december 1975.

I nogle tilfælde navnlig i mindre kirker - vil det være muligt at forbedre høreforholdene ved gennemførelse af andre foranstaltninger, f.eks. beklædning af vægge, stolestader eller gulve, ændret placering af prædikestolen, opsætning af lydhimmel m.m. Gennemførelsen af sådanne foranstaltninger, hvorved taleforståeligheden blandt andet forbedres gennem nedsættelse af efterklangstiden og dæmpning af eventuelt ekko, kan imidlertid indebære en utilsigtet forringelse af vilkårene for menighedssangen og navnlig også for kirkemusikken, der bedst kommer til sin ret i rum med en ret lang efterklangstid. Da arkitektur og akustik iøvrigt principielt bør svare til hinanden, bør opmærksomheden i alle tilfælde tillige være henvendt på spørgsmålet om betimeligheden af i det hele taget at ændre den for et rum - og navnlig et historisk rum - karakteristiske akustik.

Ifølge de gjorte erfaringer vil det ofte være en forudsætning for en tilfredsstillende forbedring af høreforholdene, at en med hensyn til rumakustik særlig sagkyndig bistår ved sagens forberedelse. De med sådan bistand forbundne udgifter til honorar og befordringsgodtgørelse til den sagkyndige kan afholdes af kirkekassen.

Ved henvendelse til den sagkyndige bør denne anmodes om at udarbejde en rapport om høreforholdene i kirken indeholdende oplysning om efterklangstidens længde og eventuel forekomst af ekko, lydfordelingen på tilhørerpladserne ved tale fra prædikestol og alter, samt en udtalelse om, hvilke foranstaltninger der bør foretages, og den forventede effekt af disse.

Rapporten skal følge med sagen ved dennes forelæggelse for de kirkelige myndigheder, hvorved bemærkes, at sager om anskaffelse af højttaleranlæg eller udførelse af arbejder, der tager sigte på ændring af kirkens akustiske forhold, altid skal forelægges stiftsøvrigheden til afgørelse.

P.M.V.

E.B.

 

[ admin ]